Advokatska tarifa - Cene advokatskih usluga

ZA KRIVIČNO DELOdo 3 god3 do 5 god5 do 10 god10 do 15 godpreko 15 godina
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca (sa započetim satom) 18.000,00 24.000,00 31.500,00 46.500,00 61.500,00
Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru (sa započetim satom) 9.750,00 24.000,00 16.500,00 24.000,00 31.500,00
Žalba okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca 33.000,00 45.000,00 60.000,00 90.000,00 120.000,00
Inicijalni akti: privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka 16.500,00 22.500,00 30.000,00 45.000,00 60.000,00
Ostali podnesci 8.250,00 11.250,00 15.000,00 22.500,00 30.000,00

VREDNOST SPORAPODNESAKROČIŠTEODLOŽENO 1/2Pod+1.500,00ŽALBA
do 450.000 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
450.000,01 - 750.000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
750.000,01 - 1.500.000,00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
1.500.000,01 - 3.000.000,00 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
3.000.000,01 - 6.000.000,00 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
6.000.000,01 - 12.000.000,00 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
12.000.000,01 - 24.000.000,00 37.500,00 39.000,00 20.250,00 75.000,00
24.000.000,01 - 48.000.000,00 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
48.000.000,01 - 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od 45.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara 45.000,00 + po 30,00 din 45.000,00 + po 30,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%
120.000.000,01 - 300.000.000,00 na za početih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din 52.200,00 + po 30,00din 52.200,00 + po 30,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%
300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din 58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%

VRSTA SPORAPODNESAKROČIŠTEODLOŽENOŽALBA
Ometanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (Zakon o opštem upravnom postupku ili Porodični zakon i ostali), upis u APR 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Postupci pred državnim organom, ostali 19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
Službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudovima, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS 25.500,00 27.000,00 14.250,00 51.000,00
Zakonsko izdržavanje 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
Vršenje roditeljskog prava 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom 36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
120.000.000,01 - 300.000.000,00 na za početih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din 52.200,00 + po 30,00din 52.200,00 + po 30,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%
300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din 58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%

Zastupanje više stranaka - uvećanje po 50% Započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije 1.500,00 50% Tarifni broj
dopisi 3.000,00 opomene, pregled i razmatranje spisa odbrane po službenoj duznosti min 11.250,00
pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvrsnost 20% Tarifni broj
pravni savet usmeni 50%, pismeni savet 100% % Tarifni broj
PROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI: 1,5% ili Tarifni broj 13
ugovori 30.000,00
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI: 22.500,00
ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica 19.500,00
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti drž. organa i lok. sam. 13.500,00
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica 11.250,00
punomoć 16.500,00
ostale izjave 25.500,00
o posluzi 37.500,00
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica
opšti akti drž. organa i lok. samouprave
Avokat Dragan Ninkovic info

Kontakt