Advokatska tarifa - Cene advokatskih usluga

VREDNOST SPORA (T.br.13)

PODNESAK

ROČIŠTE

NEODRŽANO 1/2 Pod+4.500.00

ŽALBA

do 45.000,00

9.000,00

13.500,00

9.000,00

18.000,00

od 45.000,00 do 765.000,00

13.500,00

18.000,00

11.250,00

27.000,00

od 765.000,01 do 1.507.500,00

16.875,00

21.375,00

12.937,50

33.750,00

od 1.507.500,01 do 3.015.000,00

24.750,00

29.250,00

16.875,00

49.500,00

3.015.000,01 - 6.030.000,00

33.750,00

38.250,00

21.375,00

67.500,00

6.030.000,01 - 12.015.000,00

45.000,00

49.500,00

27.000,00

90.000,00

 

12.015.000,01 - 24.030.000,00

56.250,00

60.750,00

32.625,00

112.500,00

24.030.000,01 - 30.015.000,00

67.500,00

72.000,00

38.250,00

135.000,00

30.015.000,01 - 121.500.000,00 na započetih 450.000,00 dinara nagrada od 67.500,00 dinara se uvećava za po 45,00 dinara

67.500,00 + po

45,00 din

67.500,00 + po 45,00 +

4.500,00

1/2 podneska + 4.500,00

podnesak + 100%

121.500.000,01 - 301.500.000,00 na započetih 1.350.000,00 nagrada od 76.680,00 se uvećava za po 45,00 din

76.680,00 + po

45,00 din

76.680,00 + po 45,00 +

4.500,00

1/2 podneska + 4.500,00

podnesak + 100%

preko 301.500.000,01 na započetih 6.750.000,00 din nagrada od 82.710,00 din se uvećava za po 45,00 din, najviše za 45.000,00

82.710,00 + po

45,00 a max do 127.710,00

82.710,00 + po 45,00 a

max do 132.300,00+

4.500,00

1/2 podneska + 4.500,00

podnesak + 100%

NEPROCENJIVI PREDMETI:

VRSTA SPORA (T. br. 14)

PODNESAK

ROČIŠTE

NEODRŽANO

ŽALBA

Smetanje poseda, razvod, vršenje roditeljskog prava, neprocenjivi radni sporovi, Sporovi pred sudom časti, ostali prekršaji, prekršaji pred prekršajnim sudom po zahtevima za sudsko odlučivanje, zaštita uzbunjivača, diskriminacija i zaštita od zlostavljanja na radu, uređenje ličnih stanja, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak (ZoPiI i Porodični i ostali) upravni spor (PZ i ostali), upis u APR, upravni postupak - ostali, pred privrednim društvom

 

24.750,00

 

29.250,00

 

16.875,00

 

49.500,00

prekršaji pred policijom, nasilje u porodici

27.000,00

31.500,00

18.000,00

54.000,00

službenosti, stambeni, neprocenjivi sporovi OS

33.750,00

38.250,00

21.375,00

67.500,00

prekršaji pred Prekršajnim sudom - ostali

31.500,00

36.000,00

20.250,00

63.000,00

utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom (javni prihodi, javno informisanje, carinski, devizni...), stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak (pred inspekcijama) i spor (pred inspekcijama i ZoPiI), domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), neprocenjivi pred PS

 

38.250,00

 

42.750,00

 

23.625,00

 

76.500,00

Ostali postupci pred državnim organom

29.250,00

33.750,00

19.125,00

58.500,00

zakonsko izdržavanje

13.500,00

18.000,00

11.250,00

27.000,00

Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), neprocenjivi sporovi VS

45.000,00

49.500,00

27.000,00

90.000,00

ostali sporovi pred Upravnim sudom

54.000,00

58.500,00

31.500,00

108.000,00

Autorski sporovi, žig, model (neprocenjivi), donošenje urbanističkih planova, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)

67.500,00

72.000,00

38.250,00

135.000,00

 

PRETKRIVIČNI I ISTRAŽNI POSTUPAK, GLAVNI PRETRES, SEDNICA VEĆA, JAVNA SEDNICA:

VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO

ODBRANA, ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA, RAZGOVOR SA OKRIVLJENIM U

PRITVORU ILI ZATVORU, ZASTUPANJE MALOLETNOG

ZASTUPANJE OŠTEĆENOG, NEODRŽAN PRETRES, PRIJEM REŠENJA O

ŽALBA okrivljenog, privatnog tužioca i ošt. kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLJANJE KRIVIČNOG

INICIJALNI AKTI: Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, predlog za preduzimanje dokaznih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana,

obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez

 

OSTALI PODNESCI

 

 

OŠTEĆENOG (sa 1 započetim satom) Tar. br. 1

ZADRŽAVANJU (sa 1

započetim satom)

POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTI, USTAVNE ŽALBE

napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, zahteva za naknadu troškova ŽALBA PROTIV REŠENJA: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, o produženju zabrane napuštanja mesta boravka, ODGOVOR NA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje kriv. postupka

 

do 3 god

31.500,00

18.000,00

54.000,00

27.000,00

13.500,00

3 do 5 god

38.250,00

21.375,00

67.500,00

33.750,00

16.875,00

5 do 10 god

49.500,00

27.000,00

90.000,00

45.000,00

22.500,00

10 do 15 god

72.000,00

38.250,00

135.000,00

67.500,00

33.750,00

preko 15 godina

94.500,00

49.500,00

180.000,00

90.000,00

45.000,00

od 30 do 40 godina i doživotni zatvor

117.000,00

60.750,00

225.000,00

112.500,00

56.250,00

 

UGOVORI I OPŠTI AKTI:

Ugovori, izjave volje

2,5% ili T. Br 13

min 24.750,00

NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI

ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pravnih lica

45.000,00

korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave

33.750,00

zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pravnih lica

29.250,00

Punomoćje

20.250,00

ostale izjave

16.875,00

o posluzi

24.750,00

o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pravnih lica

38.250,00

Opšti akti državnih organa i lokalne samouprave

56.250,00

 

OSTALE RADNJE:

Zastupanje više stranaka i više kumulativnih zahteva jednim podneskom, rad noću od 22,00 do 7,00, vikendom i praznikom, nagrada za više procesnih radnji istog dana u krivici - uvećanje po 50%

Sastanci i konferencije 13.500,00

Započeti sat 4.500,00

Dopisi 4.500,00

Izdavanje podataka katastra - 2.250,00

Opomene, pregled i razmatranje spisa

50% T. Broja

 

Pregled zemljišnih i drugih knjiga, izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvršnost

30% T. Broja

Pravni savet 100%

% T. Broja

 

KONTAKT

Advokatska kancelarija Ninković & Partners.