Advokatska tarifa - Cene advokatskih usluga

KRIVIČNI POSTUPAK

 

ZA KRIVIČNO DELO
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca (sa započetim satom)
Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru (sa započetim satom)
Žalba okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca
Inicijalni akti: privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka
Ostali podnesci
do 3 god
18.000,00
9.750,00
33.000,00
16.500,00
8.250,00
3 do 5 god
24.000,00
24.000,00
45.000,00
22.500,00
11.250,00
5 do 10 god
31.500,00
16.500,00
60.000,00
30.000,00
15.000,00
10 do 15 god
46.500,00
24.000,00
90.000,00
45.000,00
22.500,00
preko 15 godina
61.500,00
31.500,00
120.000,00
60.000,00
30.000,00

OSTALI POSTUPCI Sastavljanje podnesaka u procenjivim predmetima

 
VREDNOST SPORA
do 450.000
450.000,01 - 750.000,00
750.000,01 - 1.500.000,00
1.500.000,01 - 3.000.000,00
3.000.000,01 - 6.000.000,00
6.000.000,01 - 12.000.000,00
12.000.000,01 - 24.000.000,00
24.000.000,01 - 48.000.000,00
48.000.000,01 - 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od 45.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara
120.000.000,01 - 300.000.000,00 na za početih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din
300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din
PODNESAK
6.000,00
9.000,00
11.250,00
16.500,00
22.500,00
30.000,00
37.500,00
45.000,00
45.000,00 + po 30,00 din
52.200,00 + po 30,00din
58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00
ROČIŠTE
7.500,00
10.500,00
12.750,00
18.000,00
24.000,00
31.500,00
39.000,00
46.500,00
45.000,00 + po 30,00 + 1.500,00
52.200,00 + po 30,00 + 1.500,00
58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 + 1.500,00
ODLOŽENO 1/2Pod+1.500,00
4.500,00
6.000,00
7.125,00
9.750,00
12.750,00
16.500,00
20.250,00
24.000,00
1/2 podneska + 1.500,00
1/2 podneska + 1.500,00
1/2 podneska + 1.500,00
ŽALBA
12.000,00
18.000,00
22.500,00
33.000,00
45.000,00
60.000,00
75.000,00
90.000,00
podnesak + 100%
podnesak + 100%
podnesak + 100%

Sastavljanje podnesaka u neprocenjivim predmetima

 
VRSTA SPORA
Ometanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (Zakon o opštem upravnom postupku ili Porodični zakon i ostali), upis u APR
Postupci pred državnim organom, ostali
Službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS
Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudovima, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS
Zakonsko izdržavanje
Vršenje roditeljskog prava
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS
Ostali sporovi pred Upravnim sudom
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)
PODNESAK
16.500,00
19.500,00
22.500,00
25.500,00
6.000,00
11.250,00
30.000,00
36.000,00
45.000,00
ROČIŠTE
18.000,00
21.000,00
24.000,00
27.000,00
7.500,00
12.750,00
31.500,00
37.500,00
46.500,00
ODLOŽENO
9.750,00
11.250,00
12.750,00
14.250,00
4.500,00
7.125,00
16.500,00
19.500,00
24.000,00
ŽALBA
33.000,00
39.000,00
45.000,00
51.000,00
12.000,00
22.500,00
60.000,00
72.000,00
90.000,00

OSTALE RADNJE

 

Zastupanje više stranaka - uvećanje po 50%
dopisi 3.000,00
pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvrsnost
pravni savet usmeni 50%, pismeni savet 100%
PROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:
ugovori
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:
ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti drž. organa i lok. sam.
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica
punomoć
ostale izjave
o posluzi
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica
opšti akti drž. organa i lok. samouprave
Započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije 1.500,00
opomene, pregled i razmatranje spisa odbrane po službenoj duznosti
20% Tarifni broj
% Tarifni broj
1,5% ili Tarifni broj 13
30.000,00
22.500,00
19.500,00
13.500,00
11.250,00
16.500,00
25.500,00
37.500,00
50% Tarifni broj
min 11.250,00